برنامه پزشکان کلینیک شهید فلاحی


جستجوی تخصص
جستجوی پزشک
کلینیک/تخصصنام متخصصروز هفتهساعت حضور پزشک
قلب و عروقدكتر آرش معذوريیکشنبه08:20
چشم پزشكيدكتر احمد عظيم زاده آرانيشنبه12:00
طب فيزيكيدكتر بابك محموديانیکشنبه10:00
اورولوژيدكتر بهار نيكوكاریکشنبه10:20
قلب و عروقدكتر جمشيد سرنوشتچهارشنبه10:20
داخلي،گوارش و غدددكتر زينب وترپنج شنبه11:20
چشم پزشكيدكتر سيداحمد ميرعارفينپنج شنبه12:00
قلب و عروقدكتر شهباز زارعيدوشنبه17:00
قلب و عروقدكتر شهباز زارعيشنبه17:00
قلب و عروقدكتر شهباز زارعيیکشنبه17:00
123

بازگشت به نوبت دهی