برنامه پزشکان کلینیک شهید فلاحی


جستجوی تخصص
جستجوی پزشک
کلینیک/تخصصنام متخصصروز هفتهساعت حضور پزشک
چشم پزشكيدكتر احمد عظيم زاده آرانيشنبه12:00
قلب و عروقدكتر جمشيد سرنوشتچهارشنبه10:30
داخلي،گوارش و غدددكتر زينب وترپنج شنبه11:30
گوش و حلق و بينيدكتر سعيد مغزيسه شنبه10:00
گوش و حلق و بينيدكتر سعيد مغزيشنبه09:30
چشم پزشكيدكتر سيداحمد ميرعارفينچهارشنبه11:30
قلب و عروقدكتر شهباز زارعيشنبه17:00
گوش و حلق و بينيدكتر علي حسنيچهارشنبه17:00
قلب و عروقدكتر عليرضا حاجيان نژادشنبه09:00
داخلي مغز و اعصابدكتر فاطمه دهقان سه شنبه10:30
12

بازگشت به نوبت دهی